• Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak 

   Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per (SØF rapport, Research report, 2020)
   Formålet med denne rapporten har vært å skaffe en oversikt over utviklingstrekkene for bransjer og næringer i tiden etter at koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak fikk påvirkning på senvinteren 2020. Utredningen er ...
  • Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Et hovedformål med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i økonomiske rammebetingelser mellom kommuner. De to viktigste elementene i inntektssystemet som bidrar til utjevning er skatte- og utgiftsutjevningen. Formålet ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De ...
  • Effektivitet og effektiviseringspotensialet i vann- og avløpsorganisasjoner 

   Haraldsvik, Marianne; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   Vann- og avløpssektoren har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og står foran store investeringer i de kommende årene. Det er derfor viktig for bransjen som helhet å allokere ressursene mest mulig effektivt. Et naturlig ...
  • Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter 

   Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et underlag for Inntektssystemutvalgets vurderinger av lokal beskatning, beskatningsfrihet og utforming av skatteutjevningen ved ...
  • Quality measures in higher education: Norwegian evidence 

   Falch, Torberg; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning; Strøm, Bjarne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   We exploit rich administrative matched data for students and institutions to obtain quality measures across higher education institutions in Norway. Our primary quality indicators are based on individual income after leaving ...
  • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
   ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
  • Ulikheter i lærerstatistikk 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt ...
  • Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler 

   Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   ​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer ...