• Barn, bolig og nærmiljø : En kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad og Kolstad 

   Paulsen , Veronika; Magnus, Eva; Kittelsaa, Anna M; Høyland, Karin (Research report, 2012)
   Barn i området Saupstad/Kolstad er i fokus i dette prosjektet. Foreldre og barn fra 12 familier har vært intervjuet om barnas tilværelse knyttet til bolig og nærmiljø. Barna har fått utlevert hvert sitt digitale kamera og ...
  • Elevundersøkelsen 2012 : Analyse av elevundersøkelsen 2012 

   Wendelborg, Christian; Paulsen , Veronika; Røe, Melina; Valenta, Marko; Skaalvik, Einar Melgren (Research report, 2012)
   Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre ...
  • Familievold og tilrettelagte samtaler i konfliktråd 

   Elvegård , Kurt Idar Løkke; Paulsen , Veronika (Research report, 2013)
   ​Rapporten sammenfatter funn fra evaluering av tiltak 22 og 23 i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011: Vendepunkt, som forskere ved NTNU Samfunnsforskning AS har gjennomført på oppdrag fra Justis- og ...
  • Flyktningguiden som døråpner. Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors 

   Paulsen , Veronika; Thorshaug , Kristin; Berg, Berit; Haugen, Mette Portaas (Research report, 2012)
   ​Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Norges Røde Kors og sammenfatter resultatene av vår evaluering av aktiviteten Flyktningguiden. Evalueringen er gjennomført i perioden august 2011 til januar 2012 og har hatt et ...
  • Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet 

   Tøssebro, Jan; Midjo, Turid; Paulsen , Veronika; Berg, Berit (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer en studie av familier der en eller begge foreldrene har utviklingshemming eller andre kognitive vansker. Bakgrunnen for studien er at kunnskapen om foreldre med utviklingshemming eller kognitive ...
  • Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune 

   Haugen, Gry Mette D.; Paulsen , Veronika; Berg, Berit (Research report, 2012)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Trondheim kommune og sammenfatter resultatene av en brukerundersøkelse blant barn og deres familier som har mottatt hjelp fra barneverntjenesten i Trondheim kommune. Prosjektet er ...
  • Hva med oss? : Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne 

   Kittelsaa, Anna M; Jæger, Irene; Haugen, Gry Mette D.; Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika; Kermit, Patrick Stefan (Research report, 2012)
   ​Denne rapporten formidler hovedresultatene fra en evaluering av parkurset Hva med oss? – kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunkt har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvilken betydning deltakerne ...
  • Lærlingundersøkelsen 2013 : En analyse av bruk, gjennomføring og resultat av Lærlingundersøkelsen 

   Wendelborg, Christian; Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika (Research report, 2013)
   ​Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. ...
  • Lærlingundersøkelsen : Analyse av Lærlingundersøkelsen høsten 2013 

   Wendelborg, Christian; Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika; Garvik, Marianne (Research report, 2014)
   Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen ...
  • Mot en ny bosettingsmodell? : Direkteplassering av enslige mindreårige 

   Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika; Røe, Melina; Berg, Berit (Research report, 2013)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og sammenfatter erfaringer fra pilotprosjektet Direkteplassering av enslige mindreårige. Pilotprosjektet ble gjennomført ...
  • Møter mellom innvandrere og barnevernet : Kunnskapsstatus 

   Paulsen , Veronika; Thorshaug , Kristin; Berg, Berit (Research report, 2014)
   Denne kunnskapsstatusen er en del av prosjektet Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden 2013-2016. ...
  • Tidsbruken i bosettingsarbeidet : En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting 

   Thorshaug , Kristin; Paulsen , Veronika; Berg, Berit (Research report, 2013)
   Hovedformålet med prosjektet har vært å utrede årsakene til at asylsøkere som får opphold i Norge opplever stadig økende ventetid før de bosettes i en kommune. Gjennom intervjuer med involverte statlige instanser, casestudier ...
  • Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer 

   Paulsen , Veronika; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård , Kurt Idar Løkke; Wendelborg, Christian; Berg, Berit (Research report, 2011)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sammenfatter funn i prosjektet «Hvordan se og bistå unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll». I rapporten pekes det ...