• Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder 

   Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan (Research report, 2015)
   Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, og ...
  • Dobbelt sårbar - Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak 

   Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M. (Research report, 2012)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Utlendingsdirektoratet og handler om funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. Kunnskapen om denne gruppa er begrenset – både i Norge og i land det er vanlig å sammenligne oss ...
  • Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede -også for innvandrere? 

   Kittelsaa, Anna M.; Berg, Berit (Research report, 2014)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og handler om familier med innvandrerbakgrunn som har barn med utviklingshemming og i hvilken grad disse familiene deltar i interesseorganisasjoner ...
  • Kjønn i forskning om funksjonshemming : En litteraturstudie 

   Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise (Research report, 2016)
   Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad og hvordan et kjønnsperspektiv har blitt integrert i norsk forskning om funksjonshemming etter år 2000. Norsk forskning forstås som forskning skrevet av en eller ...
  • Kommunal praksis og personer med utviklingshemming : Policy på områdene sysselsetting og bolig 

   Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan (Research report, 2013)
   Om utviklingen går i retning av mer totale omsorgsformer gir denne studien ikke noe entydig svar på. Vi finner likevel en tendens til større sammenheng mellom bolig og sysselsetting på grunn av den flyten av personale ...
  • Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming 

   Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Klingenberg, Oliv Jorid Gravåsen; Holkesvik, Anne Hildrum (Research report, 2015)
   Forskning om hvordan barn og unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er ...
  • Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne : Fellestrekk og variasjon 

   Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise; Tøssebro, Jan (Research report, 2015)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels at personer med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt og heterogen gruppe, og dels behovet for å etablere et godt system for dokumentasjon av levekårene for funksjonshemmete. ...
  • Vi sprenger grenser : Følgeevaluering av et pilotprosjekt 

   Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan (Research report, 2015)
   Satsningen Vi sprenger grenser springer ut av St. meld. nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap som har som anliggende å få det eksisterende utdanningstilbudet til barn og unge med utviklingshemming og sammensatte vansker ...