• Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak 

   Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per (SØF rapport, Research report, 2020)
   Formålet med denne rapporten har vært å skaffe en oversikt over utviklingstrekkene for bransjer og næringer i tiden etter at koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak fikk påvirkning på senvinteren 2020. Utredningen er ...
  • Drivere bak investeringer i norske kommuner 

   Haraldsvik, Marianne; Hopland, Arnt Ove; Kvamsdal, Sturla F (Research report, 2020)
   I perioden 2003-2018 økte samlet brutto investeringsutgifter for norske kommuner med omtrent 40 prosent. Befolkningen har i samme periode økt med ca. 15 prosent. Investeringsveksten blant norske kommuner kan altså ikke ...
  • Effektivitet og effektiviseringspotensialet i vann- og avløpsorganisasjoner 

   Haraldsvik, Marianne; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   Vann- og avløpssektoren har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og står foran store investeringer i de kommende årene. Det er derfor viktig for bransjen som helhet å allokere ressursene mest mulig effektivt. Et naturlig ...
  • Enslige mindreårige i Stavanger : Tiltak, organisering og samarbeid 

   Berg, Berit; Svendsen, Stina; Haraldsvik, Marianne (Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om Stavanger kommunes arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet er initiert og finansiert av Stavanger kommune og gjennomført av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Senter for økonomisk ...
  • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
   ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
  • Ulikheter i lærerstatistikk 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt ...
  • Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler 

   Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   ​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer ...