• Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak 

   Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per (SØF rapport, Research report, 2020)
   Formålet med denne rapporten har vært å skaffe en oversikt over utviklingstrekkene for bransjer og næringer i tiden etter at koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak fikk påvirkning på senvinteren 2020. Utredningen er ...
  • Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Et hovedformål med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i økonomiske rammebetingelser mellom kommuner. De to viktigste elementene i inntektssystemet som bidrar til utjevning er skatte- og utgiftsutjevningen. Formålet ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De ...
  • Effektivitet og effektiviseringspotensialet i vann- og avløpsorganisasjoner 

   Haraldsvik, Marianne; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   Vann- og avløpssektoren har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og står foran store investeringer i de kommende årene. Det er derfor viktig for bransjen som helhet å allokere ressursene mest mulig effektivt. Et naturlig ...
  • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
   ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
  • Ulikheter i lærerstatistikk 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt ...
  • Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler 

   Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   ​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer ...