Recent Submissions

 • Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2 

  Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
  Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no, samt utarbeide anbefalinger ...
 • Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud 

  Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri (Research report, 2019)
  ​Med dette foreligger den endelige rapporten fra evalueringen av forskningsprosjektet om karriereveiledning i Nav Buskerud, som ble gjennomført i tidsperioden fra 1.9. 2016 til 1.9.2019. Evalueringen er finansiert av ...
 • Mobbing og arbeidsro i skolen : Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2019/20 

  Wendelborg, Christian (Research report, 2020)
  Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2019/20 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års ​undersøkelser der det er ...
 • X-RAY : Brukerstyrt ungdomskulturhus i 25 år 

  Berg, Berit (Research report, 2019)
  ​Vi snakker om kjønn, seksuell legning, funksjon, etnisitet eller religion. Dette er like selvsagt som at stedet er rusfritt og brukerstyrt.​ X-Ray fortjener oppmerksomhet for det arbeidet som er gjort, og de fortjener å ...
 • Områdesamarbeid i norsk havbruk 

  Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
 • TryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2 : TryggEst ett år etter lansering 

  Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Paulsen, Veronika (Research report, 2019)
  ​I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 

  Aamodt, Per O; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre (Research report, 2019)
  ​Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
 • Kvalitet i familievernet : Ansattes vurderinger av betingelser for et faglig godt tjenestetilbud 

  Molden, Thomas Hugaas; Ulset, Gro; Røe, Melina (Research report, 2019)
  Dette er en rapport som formidler resultater fra en kartlegging av betingelser for kvalitet i familieverntjenesten. Kartleggingen er gjennomført blant ansatte i familievernet. Studien har sett nærmere på hva medarbeidere ...
 • Enslige mindreårige i Stavanger : Tiltak, organisering og samarbeid 

  Berg, Berit; Svendsen, Stina; Haraldsvik, Marianne (Research report, 2019)
  Denne rapporten handler om Stavanger kommunes arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet er initiert og finansiert av Stavanger kommune og gjennomført av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Senter for økonomisk ...
 • Fra kommunal leietaker til boligeier : Erfaringer med leie til eie i Trondheim kommune 

  Molden, Thomas Hugaas; Røe, Melina (Research report, 2019)
  ​Trondheim kommune har i en tiårsperiode hatt en leie til eie-ordning for vanskeligstilte i boligmarkedet, og som leier bolig av kommunen. Målgruppen for ordningen er leietakere i kommunale utleieboliger med stabil inntekt ...
 • Elevundersøkelsen 2018 : Analyse av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen 

  Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Buland, Trond Hallgeir; Hygen, Beate Wold (Research report, 2019)
  Gjennom Elevundersøkelsen oppfordres elever i Norge til å si sin mening om forhold ved sin skoledag som er viktig for trivsel og læring. Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har i følge kapittel 9 A-2 i ...
 • Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen inkludering på alvor 

  Caspersen, Joakim; Buland, Trond Hallgeir; Valenta, Marko; Tøssebro, Jan (Research report, 2019)
  I denne delrapporten diskuteres det hvordan et begrep som inkludering i skolen kan forstås, og hva slags arbeid det kreves i skolen for å få til inkludering – på alvor. De ulike deltakernes prosjekter diskuteres og belyses ...
 • Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger 

  Fyhn, Håkon; Berntsen, Alexander; Egner, Lars Even; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Nilsen, Berit Therese; Nilsen, Marie; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Research report, 2019)
  ​Mandatet for denne evalueringa er å dokumentere aktuelle markedsendringer som følger av støtteprogrammet for eksis-terende boliger som oppgraderes til høg energiambisjon. Dette har blitt gjennomført ved å undersøke endring ...
 • Lærlingundersøkelsen 2016 og 2017 : Analyser av variasjoner og sammenhenger 

  Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim (Research report, 2019)
  Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen ...
 • Ung og voksen i Selbu, 2014-2018 : En studie av skole, oppvekst og fysisk aktivitet blant elever ved Selbu videregående skole 

  Rapp, Anna; Ingebrigtsen, Jan Erik (Report, 2019)
  «Ung Voksen i Selbu» (UVIS) er et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt, hvor det fokuseres på de unges opplevelser og betingelser. Fra høsten 2014 har det vært årlige datainnsamlinger blant elevene på Selbu videregående ...
 • Elever ved Selbu Ungdomsskole 2018 : En studie av skole, oppvekst og fysisk aktivitet blant elever ved Selbu ungdomsskole 

  Rapp, Anna; Ingebrigtsen, Jan Erik (Report, 2019)
  «Ung Voksen i Selbu» (UVIS) er et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt, hvor det fokuseres på de unges opplevelser av skole, fritid og framtid. Prosjektet eies og ledes av Selbu videregående skole og NTNU Samfunnsforskning ...
 • Evaluering av Fosen Helse IKS 

  Tilset, Hans Donali; Gauteplass, Asle; Schiefloe, Per Morten; Olsen, Marit Schei; Gjøsund, Gudveig (Research report, 2019)
  Denne rapporten er sluttrapport etter en evaluering av Fosen Helse IKS. Evalueringen, som er gjennomført vinteren 2018/19, har tatt utgangspunkt i de forventninger og mål som lå til grunn for oppstarten i 2007. På grunnlag ...
 • Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge 

  Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aakerholt, Amund; Aasbrenn, Kristian (Research report, 2017)
  Denne rapporten anbefaler:​​​​​ 1. Etablering ACT-team og/eller FACT-team i DPS-regioner med minst 40 000 innbyggere over 18 år og maksimum én times reisevei fra DPS-et til regionens ytterkanter. ACT-team bør opprettes når ...
 • Analyser av indekser på Skoleporten 2018 : Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg1 

  Wendelborg, Christian (Research report, 2019)
  ​Gjennom Elevundersøkelsen får elever i grunnskolen og videregående opplæring anledning til å si sin mening om forhold som er viktig for trivsel og læring på skolen. Undersøkelsen er et viktig verktøy for videreutvikling ...
 • Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk 

  Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  Tilgang på sjøareal er sentralt for den videre utviklingen i norsk havbruksnæring. Denne rapporten har hatt som hovedhensikt å se på hvordan arealplanlegging i sjø kan endres, og hvordan det kan påvirke havbruk sin tilgang ...

View more