• Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer : Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Et hovedformål med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i økonomiske rammebetingelser mellom kommuner. De to viktigste elementene i inntektssystemet som bidrar til utjevning er skatte- og utgiftsutjevningen. Formålet ...
  • Drivere bak investeringer i norske kommuner 

   Haraldsvik, Marianne; Hopland, Arnt Ove; Kvamsdal, Sturla F (Research report, 2020)
   I perioden 2003-2018 økte samlet brutto investeringsutgifter for norske kommuner med omtrent 40 prosent. Befolkningen har i samme periode økt med ca. 15 prosent. Investeringsveksten blant norske kommuner kan altså ikke ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2020)
   Rapporten inneholder beregninger av effektivitet i kommunale tjenester og er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av tidligere analyser. De ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2018-2019 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene ...
  • Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2019-2020 

   Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Wold, Mads Fjeld (Research report, 2022)
   Effektivitet i offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt er et viktig tema. Lav effektivitet betyr at ressursene kunne vært utnyttet bedre, og derigjennom bidratt til høyere tjenesteproduksjon. Beregningene som ...
  • Effektivitet og effektiviseringspotensialet i vann- og avløpsorganisasjoner 

   Haraldsvik, Marianne; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   Vann- og avløpssektoren har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og står foran store investeringer i de kommende årene. Det er derfor viktig for bransjen som helhet å allokere ressursene mest mulig effektivt. Et naturlig ...
  • Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter 

   Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der (Research report, 2022)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et underlag for Inntektssystemutvalgets vurderinger av lokal beskatning, beskatningsfrihet og utforming av skatteutjevningen ved ...
  • Kommunal låneforvaltning : En analyse av samlede og korte lån i norske kommuner 

   Borge, Lars-Erik; Lindset, Snorre (Research report, 2022)
   Hovedformålet med denne rapporten er å foreta empiriske analyser av låneforvaltningen i norske kommuner med vekt på lån med kort løpetid. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunalbanken.
  • Ressursbruk i levekårsutsatte byområder 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2020)
   ​Regjeringen utnevnte i oktober 2018 et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer for områder i og rundt de store byene i Norge (By- og levekårsutvalget). Utvalget skal drøfte mulige faresignaler ...
  • Ulikheter i lærerstatistikk 

   Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning (SØF rapport, Research report, 2021)
   ​R​apporten er skrevet på oppdrag for og er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget i sin helhet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning avdeling for Senter for økonomisk forskning. Rapporten tar utgangspunkt ...
  • Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler 

   Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2021)
   ​I Norge finnes det friskoler i hele grunnopplæringen, det vil si både i grunnskolen, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, og videregående opplæring, som er fylkeskommunenes ansvar. Friskolelovens § 3-6 regulerer ...